Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност на личните данни е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта www.ludaconcept.bg (сайта) и се прилага за посещенията и ползването на сайта, както и при процеса на поръчка на продукти.

Уеб сайтът www.ludaconcept.bg е администриран от ЛУДА СТИЛ ЕООД (дружеството). При осъществяване на дейността си ние действаме като администратор на лични данни и извършваме действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR) и приложимото национално и европейско законодателство.

Каква информация се събира чрез Сайта?

За да използвате услугите на Сайта, включително и за да получите достъп до платформата за онлайн поръчки на стоки и свързаните с нея услуги, нашата информационна система се нуждае от определена информация за Вас, чрез която можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

1.Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

В случаите, когато за определена услуга на Сайта се налага, ние можем да искаме да ни предоставите следните Ваши лични данни:

 • лични имена
 • валиден имейл адрес
 • телефон
 • физически адрес за доставка
 • възможни предпочитания или коментари
 • допълнителни данни (потребителско съдържание и/или запитване);

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.

2.Информация, която Сайтът събира от Потребителя

За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп чрез него, нашата информационна система събира информация от вашето електронно устройство по време на извършване на стандартни дейности за нормалното функциониране на WEB операции. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

 • IP адрес
 • използван браузър
 • предпочитани настройки на език
 • вид използвано устройство за зареждане на сайта
 • информация за операционната система на вашето устройство
 • данни за потребителско поведение и потребителски характеристики.

Ние събираме данни за източника, от който сте достъпили Сайта. Във всеки случай, ние не събираме вашата публично достъпна информация, включително и ако препратката към нашия сайт е от социална мрежа.

Когато посещавате Сайта, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в Сайта функционалности и услуги, включително за създаване на потребителски профил и пазаруване, определени ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар. Бисквитки (Cookies) на вашето устройство.

Данните ви могат да се използват от нас за анализ на трафик, рекламни цели, пазарни проучвания и профилиране на потребителски групи, системни отчети по дейността на Сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

действия по създаване и администриране на потребителски профили

 • действия по идентификация и установяване на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване
 • директен маркетинг на продукти и услуги
 • оценка на ефективността на рекламата
 • управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване
 • анализ на история на покупките, предпочитания и поведение
 • предотвратяване на измами във връзка с плащания
 • управление на запитвания.

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (наши рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). За да се запознаете по-подробно с условията, при които тези трети страни използват бисквитки, както и относно данните, които събират, за каква продължителност правят това, с какви цели ги събират и как можете да предотвратите или потвърдите това, можете да посетите техните съответни политики за за използване на бисквитки.

Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на уеб сайта можете да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт и Политика за ползване на бисквитки.

3.Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на Сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през Сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава да обработим тези данни по друг, конкретно установен начин.

Основни принципи при обработване и защита на данните

При извършване на своята дейност ние прилагаме следните основни принципи:

 • данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • данните се събират само за изрични, конкретно указани и легитимни цели;
 • обработваните данни са сведени до необходимия минимум във връзка с поставените цели;
 • данните се поддържат в актуален вид и за не по-дълъг срок от необходимото;
 • обработването се извършва по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, загуба, унищожаване или повреждане;
 • осигурява се достъп до данните на трети лица единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга;
 • оказва се максимално съдействие при упражняване на права от субекти на данни.

От кого и как се събира информацията?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители – субекти на данни.

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

 1. Предоставена лично и доброволно от посетителя;
 2. Чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения за оптимизиране на представянето на Сайта, анализ и изпращане на търговски съобщения.

Защо се обработват данни, на какво правно основание и с какъв срок на обработване?

Използваме описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания съгласно чл. 1, пар. 1 от GDPR за следните цели:

 • Да ви предоставим исканата от вас информация за нашите продукти.
 • Регистрираме ви като потребител на нашия уебсайт.
 • Гарантиране на коректната обработка на вашата поръчка, в случай че закупите някой от нашите продукти.

LUD/A използва своите социални мрежи, за да рекламира своите продукти. По този начин, когато споделяте вашите данни в нашите социални мрежи, вие изрично се съгласявате и ни разрешавате да възпроизвеждаме и публично да комуникираме в тези мрежи, за целите, посочени по-горе.

Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като изпратите имейл на следния адрес: luda.style@yahoo.com

В случай, че не желаете обработката на вашите данни чрез социалните мрежи на LUD/A при условията, посочени по-горе, молим ви да се въздържате от споделяне на изображения.

В случай, че се наложи да обработваме вашите данни за цели, различни от посочените по-горе, ще поискаме вашето съгласие, което може да бъде оттеглено едностранно от вас по всяко време.

Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

В съответствие с приложимото законодателство ние поддържаме подходящи, необходими и пропорционални технически и организационни мерки за защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

Защитата на личните Ви данни и информационната сигурност са сред основните ни приоритети. Въвеждаме и прилагаме подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни. Всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите ни са запознати с действащото законодателство и вътрешните политики, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност. Ние извършваме проверка и оценка на въведените технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на личните данни по всяко време.

Колко време съхраняваме вашите данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани. След това време LUD/A ще продължи да ги премахва от системите си, без да изключва възможността да ги запази, ограничавайки третирането им до упражняване и защита при искови молби, в сроковете, предвидени от приложимото законодателство.

С кого споделяме вашата информация?

При спазване на приложимото законодателство, в определени ситуации можем да споделим вашата лична информация с трети лица в съответствие с ал. 6, пар. 1 от GDPR:

 • Контрагенти – финансови институции, куриери, застрахователи, счетоводители, адвокати, консултанти по информационна сигурност, маркетинг агенции и други – ако е необходимо за: изпълнение на законови или договорни задължения; съдействие при управление на работни процеси; защита на легитимни интереси.
 • Публични органи – данъчна администрация, надзорни и контролни органи, органи на местна власт и други – за изпълнение на правни задължения.
 • Google Analytics, Google Tag Manager и други партньори, осигуряващи технически платформи за контакт с клиента – за оптимизиране и управление на търговски и маркетинг процеси.
 • Органи на съдебна власт, арбитражни съдилища, адвокати, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, медиатори, колекторски агенции и други посредници за събиране на вземания – за целите на защита на легитимни интереси, включително при упражняване или защита на правни претенции, събиране на вземания, подаване/отговор на жалби, сигнали, искове и други към компетентните държавни и съдебни органи.
 • Специални органи на власт – административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт- при необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна; във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж; споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когато това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.
 • Счетоводство и контрол – за изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти.

Какви са вашите права?

 • Винаги можете да проверите при нас вашите права, като изпратите имейл на luda.style@yahoo.com.
 • Можете също да получите достъп до вашите лични данни, да поискате коригиране на тези, които са неточни или, ако е приложимо, да поискате изтриване на данните, когато, наред с други причини, те вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
 • При определени обстоятелства да се противопоставите на обработването на вашите данни.
 • Поискайте преносимостта на вашите данни.
 • Отменете съгласието, което сте предоставили за обработка на вашите данни от LUD/A.
 • Можете да сигнализирате българската Комисия за защита на личните данни. 

Ако искате да научите повече за правата, които притежавате, за начина на тяхното упражняване и съответните процедури, можете да посетите информационния уебсайт на Европейския надзорен орган по защита на даннитеКомисията за защита на личните данни или съответния орган във вашата страна.

Версия 12.2023